روز جهانی بهداشت دست

چرا اشتراک گذاری دانش بهداشت دست هنوز خیلی اهمیت دارد؟
زیرا میتوان انتشار میکروب های بیماریزا را در واحد های درمانی کاهش داد.

سبد خرید