نمایشگاه بین المللی ایران هلث ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳۲

مشارکت شرکت آیریا برنا در نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات ، خدمات ، مواد پزشکی_دندانپزشکی ، آزمایشگاهی و دارویی ایران هلث

مشارکت شرکت آیریا برنا در نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات ، خدمات ، مواد پزشکی_دندانپزشکی ، آزمایشگاهی و دارویی ایران هلث